M?SYONUMUZ 

Kamu yarar?n? ve ç?karlar?n? temel alarak, Belediyenin imkanlar? çerçevesinde ilçeme ve halk?ma ihtiyaçlar? do?rultusunda  kamu kaynaklar?n? etkin ve verimli kullanarak ilçeme hizmet etmek.?effaf, hesap veren, kat?l?mc?l??? ve vatanda? memnuniyetini esas alan, çal??an?n? koruyan, güler yüzlü ve çözüm odakl? hizmet anlay??? çerçevesinde yerine getirmek ve Gökçebey’ in refah seviyesini ve ya?am kalitesini yükseltmek.

 

M?SYONUMUZ 

Gökçebey için 7/24 prensibiyle çal???yoruz ve ‘’Halk?ma Hizmet, ?nsana Hürmet’’ anlay???yla gelece?imiz için de?er olu?turmaya ve hayat? kolayla?t?rmaya tüm h?z?m?zla devam ediyoruz.
De?i?en, geli?en dünyan?n yeni nesil belediyecilik perspektifinde teknolojik olmaya, hizmetlerimizi dijital platformlara ta??maya, altyap?ya, do?aya, sanayiye, kültürel de?erlerimize, e?itime, istihdama, üretime ve  ya?am?n?n konforunu art?rmaya büyük önem veriyoruz.
 
Yeni nesil Belediyecilik anlay??? ile ilçemizi son derecede ça?da? ilçe yap?lanmas?n?n en güzel,en temiz  ve seçkin örneklerinden bir ilçe yaparak model bir Gökçebey olu?turmak.

Copyright ? 2018. Tm Haklar? Sakl?d?r